Портал за имоти от цялата страна на pozvanete.bg

Общо 35622 обяви | Петък, 27 Април 2018

Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ :

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Позвънете АД, ЕИК: 103952390, гр.Варна, бул. "Република" 15, Медицински комплекс “Младост”, ет.4, блок Г и лицата - ползватели на услугите на сайта www.imoti365.com.

imoti365.com е сайт за реклама и малки обяви в областта на недвижимите имоти. Imoti365.com е собственост на "Позвънете" АД. В настоящите Общи условия "Позвънете" АД ще бъде идентифициран и с името на  сайта, който е негова собственост – imoti365.com.

Всяко лице, заредило в браузъра си сайта imoti365.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на imoti365.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

I. Общи условия относно обявите в сайта :
1. Обяви могат да бъдат публикувани както от частни лица, които желаят да сключат еднократна сделка с недвижим имот, така и от агенции за недвижими имоти, които сключват такива сделки по занятие.

2. Една обява може да съдържа информация – снимки и текстове само за един имот.

3. Задължение на подаващия на обявата е да попълни точно и коректно всички полета. В противен случай администраторът си запазва правото да редактира, променя или изтрива обяви, които не отговарят на споменатите изисквания.

4. Обяви, които са подадени без оглед общите условия на сайта ще бъдат изтривани без значение дали са безплатни или платени. Потребителят, чиято обява е изтрита поради некоректност в попълнената информация, няма право на компенсация, предоставена от сайта.

5. Администраторите на сайта imoti365.com имат право да забранят подаването на обяви от определени IP-адреси, телефони, или e-mail-и, в случай че се констатира многократно нарушение на общите условия.

6. Позвънете АД не носи отговорност за актуалността и верността на обявите в сайта. Носител на отговорността за актуалността и верността на обявите е подателят. С акта на публикуване на всяка една обява, публикуващото я лице декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

7. Частните лица имат право да публикуват една безплатна обява. Това право може да се променя по всяко време от администраторите и собствениците на сайта imoti365.com

8. Срещу допълнително заплащане всяка обява, независимо дали е на частно лице или на агенция за недвижими имоти, може да получи статус VIP.  VIP обявата е видима по всяко време за всички потребители и е на челни позиции в дадената рубрика / подрубрика и град.

9. Агенциите за недвижими имоти имат достъп до всички публикувани от тях обяви чрез специален интерфейс, до който имат достъп след въвеждането на индивидуални потребителско име и парола.

10. Всяка нововъведена обява от агенции или от частни лица автоматично се публикува и е със статус активна, освен ако не е избрано друго.

11. Всяка обява може да бъде коригирана и/или изтрита. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплащат.

12. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от ползвател на услугите на imoti365.com, посетил сайта чрез своя профил. След проверка, imoti365.com има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които при избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

II. Агенции за недвижими имоти :
1. Агенциите за недвижими имоти могат да публикуват обяви след регистрация в сайта imoti365.com. От всички обяви, които регистрираната агенция следва да публикува става видимо за потребителите, че обявите са свързани с пазара на недвижими и се предлагат чрез посредник, тоест чрез “Агенцията".

2.Публикуването на обяви от страна на агенциите за недвижими имоти е възмездно. Агенциите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.

3. Администраторите на сайта imoti365.com имат право да откажат повторно даване на достъп до платформата за обяви на агенции, които системно са нарушавали правилата за публикуване на обяви или при нарушени срокове на заплащане на ползваните услуги.

4.Администраторите на сайта imoti365.com имат право да деактивират правото на ползване на платформата на същестуваща агенция за недвижими имоти, ако тя системно нарушава правилата на сайта  или ако фирмата има неизплатени задължения към доставчика на услугата Позвънете АД. Агенцията няма право на компенсации или други претенции в тази ситуация.


III. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ :
1.При използване услугите на страницата на Позвънете АД  потребителят се задължава да спазва настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ;

2.Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование лични данни);

3.Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

4.Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола, след като завърши процеса на регистрация, а заедно с това получава достъп до услугите, изискващи такава;

5.Потребителят се задължава да не ползва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки и публични права;

6.Да не публикува материали, които са с дискриминационен характер, или с които се нарушава поверителността или правата на трети лица;

7.Да не разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, която нарушава права върху интелектуална собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други потребители или за всяка друга личност, да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;

8.Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола;

9.Потребителят се съгласява да уведоми незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола, или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им;

10.В случай на загубване (забравяне) на паролата, Позвънете АД ще генерира автоматично нова на регистрираната от потребителя електронна поща;

11.Позвънете АД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка;

12.Приемайки настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Позвънете АД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Позвънете АД.

IV. Плащания :
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта imoti365.com се извършват в брой, по банков път, или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. Позвънете АД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

V. SMS кодове :

1. Услугите, които се заплащат с SMS, се реализират чрез изпращане на SMS от страна на потребителя, до номер обявен в сайта при анонсирането на конкретната услуга.    

2. Един изпратен SMS дава достъп до една, конкретна услуга и не може да бъде използван повторно.   

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ :
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Позвънете АД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. Позвънете АД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Позвънете АД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Р.България законодателство.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ :

1. Като използва услугите на сайта imoti365.com, потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Позвънете АД за нуждите на правилното функциониране на предоставяните услуги.

2. Личните данни, посочени от потребителя ще бъдат събрани и обработени от Позвънете АД съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.

3. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на сайта imoti365.com, както и друга информация, включително и рекламна от Позвънете АД и негови партньори на електрониния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр.

4. Потребителят се съгласява снимките, публикувани в обяви, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на Позвънете АД

5. Позвънете АД няма право да предоставя предоставените от потребителите данни на трети лица.