Портал за имоти от цялата страна на pozvanete.bg

Общо 2146 обяви | Понеделник, 13 Юли 2020

Условия


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Позвънете ООД, ЕИК: 203434242, гр. Варна, бул. "Сливница" 70, ет. 3, ап. 8, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.imoti365.com.

imoti365.com е сайт за реклама и малки обяви в областта на недвижимите имоти. Imoti365.com е собственост на "Позвънете" ООД. В настоящите Общи условия "Позвънете" ООД ще бъде идентифициран и с името на  сайта, който е негова собственост – imoti365.com.

Всяко лице, заредило в браузъра си сайта imoti365.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на imoti365.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

I. Общи условия относно обявите в сайта:
1. Обяви могат да бъдат публикувани както от частни лица, които желаят да сключат еднократна сделка с недвижим имот, така и от агенции за недвижими имоти, които сключват такива сделки по занятие.

2. Една обява може да съдържа информация – снимки и текстове само за един имот.

3. Задължение на подаващия на обявата е да попълни точно и коректно всички полета. В противен случай администраторът си запазва правото да редактира, променя или изтрива обяви, които не отговарят на споменатите изисквания.

4. Обяви, които са подадени без оглед общите условия на сайта ще бъдат изтривани без значение дали са безплатни или платени. Потребителят, чиято обява е изтрита поради некоректност в попълнената информация, няма право на компенсация, предоставена от сайта.

5. Администраторите на сайта imoti365.com имат право да забранят подаването на обяви от определени IP-адреси, телефони, или e-mail-и, в случай че се констатира многократно нарушение на общите условия.

6. Позвънете ООД не носи отговорност за актуалността и верността на обявите в сайта. Носител на отговорността за актуалността и верността на обявите е подателят. С акта на публикуване на всяка една обява, публикуващото я лице декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

7. Частните лица имат право да публикуват една безплатна обява. Това право може да се променя по всяко време от администраторите и собствениците на сайта imoti365.com

8. Срещу допълнително заплащане всяка обява, независимо дали е на частно лице или на агенция за недвижими имоти, може да получи статус VIP. VIP обявата е видима по всяко време за всички потребители и е на челни позиции в дадената рубрика/ подрубрика и град.

9. Агенциите за недвижими имоти имат достъп до всички публикувани от тях обяви чрез специален интерфейс, до който имат достъп след въвеждането на индивидуални потребителско име и парола.

10. Всяка нововъведена обява от агенции или от частни лица автоматично се публикува и е със статус активна, освен ако не е избрано друго.

11. Всяка обява може да бъде коригирана и/или изтрита. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплащат.

12. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от ползвател на услугите на imoti365.com, посетил сайта чрез своя профил. След проверка, imoti365.com има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които при избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

II. Агенции за недвижими имоти:
1. Агенциите за недвижими имоти могат да публикуват обяви след регистрация в сайта imoti365.com. От всички обяви, които регистрираната агенция следва да публикува става видимо за потребителите, че обявите са свързани с пазара на недвижими и се предлагат чрез посредник, тоест чрез “Агенцията".

2.Публикуването на обяви от страна на агенциите за недвижими имоти е възмездно. Агенциите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.

3. Администраторите на сайта imoti365.com имат право да откажат повторно даване на достъп до платформата за обяви на агенции, които системно са нарушавали правилата за публикуване на обяви или при нарушени срокове на заплащане на ползваните услуги.

4.Администраторите на сайта imoti365.com имат право да деактивират правото на ползване на платформата на същестуваща агенция за недвижими имоти, ако тя системно нарушава правилата на сайта  или ако фирмата има неизплатени задължения към доставчика на услугата Позвънете ООД. Агенцията няма право на компенсации или други претенции в тази ситуация.


III. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
1. При използване услугите на страницата на Позвънете ООД, потребителят се задължава да спазва настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ;

2. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование лични данни);

3. Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

4. Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола, след като завърши процеса на регистрация, а заедно с това получава достъп до услугите, изискващи такава;

5. Потребителят се задължава да не ползва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки и публични права;

6. Да не публикува материали, които са с дискриминационен характер, или с които се нарушава поверителността или правата на трети лица;

7. Да не разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, която нарушава права върху интелектуална собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други потребители или за всяка друга личност, да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;

8. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола;

9. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола, или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им;

10. В случай на загубване (забравяне) на паролата, Позвънете ООД ще генерира автоматично нова на регистрираната от потребителя електронна поща;

11. Позвънете ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка;

12. Приемайки настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Позвънете АД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Позвънете ООД.

IV. Плащания:
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта imoti365.com се извършват в брой, по банков път, или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. Позвънете АД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

V. SMS кодове:

1. Услугите, които се заплащат с SMS, се реализират чрез изпращане на SMS от страна на потребителя, до номер обявен в сайта при анонсирането на конкретната услуга.    

2. Един изпратен SMS дава достъп до една, конкретна услуга и не може да бъде използван повторно.   

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Позвънете ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. Позвънете ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Позвънете ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Р. България законодателство.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

1. Като използва услугите на сайта imoti365.com, потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Позвънете ООД за нуждите на правилното функциониране на предоставяните услуги.

2. Личните данни, посочени от потребителя ще бъдат събрани и обработени от Позвънете ООД съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.

3. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на сайта imoti365.com, както и друга информация, включително и рекламна от Позвънете ООД и негови партньори на електрониния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр.

4. Позвънете ООД няма право да предоставя предоставените от потребителите данни на трети лица.


II. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) ще започне да се прилага от 25.05.2018 г. В изпълнение на задълженията си като Администратор на лични данни, с настоящото Позвънете ООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Позвънете" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203434242
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
 6. E-mail: dpo@pozvanete.bg
 7. Телефон: 052/601541
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 415243, от 01.06.2015 г.

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Email: dpo@pozvanete.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02/9153518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

1.     СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

-        Позвънете ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със създаването на потребителски акаунт, въз основа на изрично получено съгласие от Вас като потребител - Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт, ние изискваме от тях валиден имейл и парола. Потребителите могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично, е достъпна в профилите им на тяхна отговорност.

 

2.   ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

2.1) Позвънете ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с:

· използването на нашите услуги в Сайта

· създаване на профил;

· счетоводни цели;

· защита на информационната сигурност;

· изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на Сайта и др.;

· предоставяне на техническа поддръжка;

· съобщения за нередности.

2.2) Позвънете ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

· законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

· ограничение на целите на обработване;

· свеждане до минимум на събираните данни;

· ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

· поверителност при обработването на личните данни.


3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ПОЗВЪНЕТЕ ООД

3.1)  Позвънете ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

- Регистрация на потребител в Сайта – целта на тази операция е създаване на профил, чрез който Потребителят да използва услугите на Сайта.

- Изпращане на информационни съобщения (За потвърждаване на регистрация; За изтичаща/и обява/и; При получаване на лично съобщение от друг потребител в Сайта)

 

3.2) Позвънете ООД обработва следните категории лични данни и информация, за следните цели и на следните основания:

3.2.1) Данни - E-mail

· Цел, за която се събират данните:

-   Регистрация на потребител;

- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено.

· Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.2.2) Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него своите имена

· Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

· Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.2.3) Други данни, които Позвънете ООД обработва – При влизане във Вашия профил, Позвънете ООД събира данни за използвания IP адрес.

· Цел, за която се събират данните: Позвънете ООД може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това, или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Позвънете ООД.

· Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.2.4) Ваши данни за издаване на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).

· Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за направено плащане, при използването на услугите в Сайта.

· Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.3) Позвънете ООД не събира лични данни, които:

· разкриват раса или етнически произход;

· разкриват политически, религиозни или философски убеждения

· разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

· се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

 

3.4) Позвънете ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1) Позвънете ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в Сайта. След изтичането на този срок, Позвънете ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни в най-кратък срок.

4.2) Позвънете ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.  

 

5. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

5.1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

- Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Позвънете ООД, за конкретна или за всички цели на обработване, Вие може по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпратено искане в свободен текст на dpo@pozvanete.bg или чрез формата за контакт "Връзка", като е нужно да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните – искането трябва да бъде изпратено от e-mail-а, с който е направена регистрацията, както и да запишете потребителското си име.

- С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

5.2) Право на достъп

- Имате право да изискате и получите от Позвънете ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

- Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

 

5.3) Право на коригиране или попълване

- Всеки потребител има възможност да коригира или допълва личните си данни в профила, директно през неговия профил в Сайта, или с отправяне на искане до Позвънете ООД на e-mail dpo@pozvanete.bg или чрез формата за контакт "Връзка".

 

6. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

6.1) Вие имате правото да поискате от Позвънете ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Позвънете ООД има задължението да ги изтрие в кратък срок, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 6.2) Позвънете ООД не се задължава да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка , което се прилага спрямо Администратора;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

6.3) За да упражните правото си на „забравяне“, е нужно да подадете искане в свободен текст, с писмо изпратено от e-mail-а, с който сте регистриран в Сайта. Също и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като предоставите потребителското име, с което сте регистриран в Сайта.

 

6.4) Позвънете ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

7.   ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

- Ако Позвънете ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим в най-кратък срок за нарушението, както и за мерките, които са предприети.

 

8.     ДРУГИ

- В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/9153518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Сайт: www.cpdp.bg


III. "БИСКВИТКИ" (cookies)

·      Какво са Бисквитките?
Това е пакет информация, под формата на малък по размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър.

·      Съдържание и предназначение на бисквитките
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт, и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.

·      Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.

·      Какво идентифицират бисквитките?
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.

·      Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър?
Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър.  

·      Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра:

Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.

·       За Microsoft Internet Explorer:

-   Tools > Internet Options > Privacy Tab

- Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced...)

·       За Mozilla:

-  Tools > Cookie Manager ИЛИ

-  Edit > Preferences > Privacy & Security

- Задайте опции в точка Cookies

- Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow

-  Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

·       За Operа

- Opera > Settings > Preferences… ИЛИ

- Ctrl + F12

- Advanced > Cookies

- Accept cookies - използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.

- Accept only cookies from the site I visit - позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.

- Never accept cookies - забранено използването на бисквитки.

- Delete new cookies when exiting Opera - изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.

- Ask me before accepting cookies - браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.

- Manage Cookies - организиране на бисквитките.

·       За Google Chrome:

- Опции  > Разширени настройки

- Поверителност  > Настройки на съдържанието > "Бисквитки"

- Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) - стойността е зададена по подразбиране.

- Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.

-  Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.

- Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни - да/не

- „Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си - да/не

·       Промени в политиката за бисквитките

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.